intro animation with logo
Skip

Algemene voorwaarden

In het kader van zijn activiteiten en uw gebruik van de website https://www.coverseal.com, zal het bedrijf Becoflex S.A., met zetel in Route du Grand Peuplier 8 - 7110 Strépy-Bracquegnies, ondernemingsnummer0893.262.805 en dat zijn activiteit uitoefent onder de handelsnaam 'Coverseal' (hierna "Coverseal" of "wij") uw persoonsgegevens verwerken als verantwoordelijke van de verwerking.

Coverseal hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom verwerken we die gegevens conform het Reglement nr. 2016/679 over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens ("AVG").

Dit Privacybeleid wil u laten weten welke persoonsgegevens we gebruiken, waarom we ze gebruiken, hoe lang we ze bijhouden en welke rechten u heeft. 1. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Deze informatie kan door ons worden verwerkt:

 • info die u heeft doorgegeven;
 • info die automatisch is verzameld tijdens uw bezoek aan onze website.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR COVERSEAL VERZAMELD EN VERWERKT?

Coverseal kan persoonsgegevens (alle informatie over een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon) verzamelen en verwerken wanneer die gegevens rechtstreeks van u zijn verkregen. Dit kan wanneer u onze website gebruikt, via het contactformulier, wanneer u ons via andere kanalen contacteert of wanneer u bij ons een contract ondertekent.

Dit zijn de categorieën met persoonsgegevens die we verwerken:

 • Gegevens over onze klanten en potentiële klanten (mensen die contact met ons hebben opgenomen om informatie over onze producten en diensten te krijgen)

- Contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, adres, e-mail);

- Financiële en transactiegegevens van onze klanten (informatie over wat u bij ons heeft gekocht en welke betalingen u heeft uitgevoerd, klantnummer);

- Elektronische gegevens (IP-adres, type browser, de pagina's van onze website die u heeft bezocht, de dag en het uur waarop u onze website heeft bezocht;

 • Gegevens over onze leveranciers, tussenpersonen en verdelers (natuurlijke personen of vertegenwoordigers van rechtspersonen):

- Contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, adres, e-mail);

- Bank-, financiële en transactiegegevens (bankgegevens, informatie over uitgevoerde financiële transacties, eventueel het leveranciersnummer);

- Professionele gegevens (beroep, werkgever);

- Elektronische gegevens (IP-adres, type browser, de pagina's van onze website die u heeft bezocht, de dag en het uur waarop u onze website heeft bezocht;

 

 1. WAAROM EN OP WELKE RECHTSGRONDEN GEBRUIKT COVERSEAL DIE PERSOONSGEGEVENS?

Coverseal verwerkt bovenstaande persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden:

 • Om u de bestelde diensten en producten te kunnen leveren;
 • Om u informatie over die producten en diensten te kunnen geven (bijvoorbeeld door het versturen van onze catalogus, technische fiches, een prijsopgave...);
 • Om overeenkomsten met u af te sluiten;
 • Om, als u een leverancier bent, producten en diensten te kunnen ontvangen;
 • Om onze relatie met u te onderhouden door bijvoorbeeld met u te communiceren over onze of uw producten en diensten, uw vragen of klachten te behandelen of u instructies door te sturen;
 • Om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om betalingen uit te voeren en te ontvangen, en onze boekhouding te beheren;
 • Om contact met u op te nemen in het kader van promoacties of om u onze tevredenheidsenquête of onze catalogus toe te sturen;
 • Om onze website en IT-infrastructuur te beheren en de bezoekers van onze site de best mogelijke ervaring te bieden;
 • Om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven;
 • Om onze rechten te verdedigen;

Coverseal verwerkt uw persoonsgegevens omwille van de volgende rechtsgronden, al naargelang de context:

 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere nader bepaalde doeleinden

(u kunt die toestemming later intrekken, zie verder);

 • De noodzaak om de persoonsgegevens te verwerken om de afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren of om de precontractuele maatregelen uit te voeren waar u ons om heeft gevraagd (prijsopgave, offertes...);
 • De verwerking is nodig voor de gerechtvaardigde belangen van Coverseal, met name een goed beheer van onze website, het uitvoeren en beschermen van onze commerciële activiteiten, het onderhouden van goede relaties met onze klanten en de verbetering van onze producten en diensten.

 

 1. HOE HOUDT COVERSEAL DIE PERSOONSGEGEVENS BIJ?

We bewaren de persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt.

De gegevens van onze leveranciers, tussenpersonen en verdelers worden bijgehouden gedurende onze hele contractuele relatie.

De gegevens van onze prospecten (mensen die via de website contact met ons opnemen en ons om informatie of een prijsopgave vragen) worden een jaar lang bijgehouden.

De gegevens van onze klanten, worden bijgehouden tijdens de volledige duur van onze contractuele relatie en nog eens twee jaar na het beëindigen van die relatie.

Wanneer we met uw toestemming gegevens hebben verzameld, stopt de verwerking ervan meteen indien u uw toestemming intrekt.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen aan de volgende categorieën worden doorgegeven: 

 • Onze medewerkers;
 • Onze partners, indien zij die gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren:
 • Indien nodig (audit van de rekeningen, commerciële audit, geschillen) onze gevolmachtigden en bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten of accountants;
 • De bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld de belastingdienst), om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen;
 • De gerechtelijke autoriteiten bij een geschil, voor zover dit door de wetgeving wordt toegelaten.

De gegevens worden opgeslagen op onze ERP-software. Coverseal draagt de gegevens niet systematisch over aan landen buiten de Europese Unie. In bepaalde gevallen kan Coverseal uw contactgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie (Israël, Noorwegen, Zwitserland) indien uw vraag een zwembad betreft dat zich in een van die landen bevindt.

 

 1. HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?

We treffen alle redelijke maatregelen om ongeoorloofd verlies, misbruik, publicatie en wijziging van of toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. We hebben essentiële maatregelen getroffen, zowel technisch als organisatorisch, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beveiligd zijn. De gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en vertrouwelijk verwerkt. De mensen die voor ons werken, moeten het vertrouwelijke karakter van uw gegevens respecteren. Als we met andere partijen samenwerken, verwachten we van hen hetzelfde veiligheidsniveau.

Mocht u vermoeden dat wij of derden uw persoonsgegevens op een ongepaste manier hebben verwerkt, gelieve ons hier dan onmiddellijk via e-mail van op de hoogte brengen op het e-mailadres: rgpd@coverseal.com

 

 1. WAT DOET COVERSEAL MET COOKIES?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op de browser van de bezoeker van een website.

Wij hebben cookies op onze website. Die worden geplaatst door de derden waarmee we samenwerken. De verwerking van de persoonsgegevens die via cookies zijn verkregen, is bepaald in dit Privacybeleid.

We moeten een onderscheid maken tussen sessiecookies (tijdelijk). Die worden verwijderd wanneer de bezoeker van de site zijn browser afsluit.

Verder zijn er permanente cookies, die - tot hun vervaldatum (met een vastgestelde vervaldatum) of tot ze worden verwijderd – op de harde schijf van een bezoeker van de site worden opgeslagen.

Wij gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn (die het onze bezoekers mogelijk maken om op de website te surfen en die nodig zijn voor de veiligheid). Anderzijds werken we ook met functionele/analysecookies (die de bezoekers "onthouden" om hun gebruikservaring te verbeteren en de bezoekersaantallen van onze website te meten) en die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te gebruiken.

De strikt noodzakelijk cookies die we gebruiken zijn:

 • ForceFlashSite (sessie): Bij de weergave van een mobiele site (vroeger m.domain.com), moet de server de niet-mobiele versie weergeven en voorkomt hij dat u naar de mobiele site wordt doorgestuurd.
 • Hs (sessie) : veiligheid.
 • XSRF-TOKEN (sessie): veiligheid.
 • TS*: veiligheid
 • TS01*******: veiligheid
 • TSxxxxxxxx: veiligheid
 • Tsxxxxxxxx_d: veiligheid

De levensduur van deze cookies is beperkt tot de duur van de sessie van de gebruiker.

Met uw toestemming gebruiken we functionele/analysecookies:

 • De functionele cookies"_ga", "_gid" en "_gat" van Google Analytics (analysedienst van de website, geleverd door Google Inc.). De levensduur van die cookies is beperkt tot één jaar voor de cookie "_ga", tot 24 uur voor de cookie "gid" en 10 minuten voor de cookie "¬_gat". Coverseal heeft er standaard voor gezorgd dat de IP-adressen die naar Google Analytics worden gestuurd anoniem zijn zodat uw anonimiteit beschermd blijft.
 • svSession (Permanent, twee jaar): unieke bezoekers identificeren en de sessies van een bezoeker op een website opvolgen.
 • SSR-caching (duur van de sessie): Het verkeer op een website aangeven.
 • smSession (permanent, 2 weken): De bezoekers op de website identificeren.

Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op grond van het recht van de EU mag Google die informatie alleen doorgeven aan derden indien het hier wettelijk toe verplicht is of indien die derden de gegevens namens Google verwerken.

Voor de strikt noodzakelijke cookies berust de verwerking op ons rechtmatig belang als verantwoordelijke van de verwerking.

Wanneer u onze website gebruikt, vragen we u om uw toestemming voor het plaatsen van de niet-strikt noodzakelijke cookies. Wanneer u onze website bezoekt, kunt u via een informatiestrook aangeven of u de cookies aanvaardt of weigert. Indien u ons heeft toegestaan om niet-strikt noodzakelijke cookies te gebruiken, dan kunt u - indien u dit wenst - u toestemming intrekken via dit adres: rgpd@coverseal.com.

U heeft later ook nog de mogelijkheid om de instellingen van uw browser te wijzigen om de cookies te deactiveren of verwijderen. We raden u hiervoor deze links aan:

 • Cookie-instellingen in Firefox
 • Cookie-instellingen in Internet Explorer
 • Cookie-instellingen in Google Chrome
 • Cookie-instellingen in Safari (OS X)
 • Cookie-instellingen in Safari (iOS)
 • Cookie-instellingen in Android

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT ZE UITOEFENEN?

Krachtens de AVG heeft u deze rechten:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens en recht op een kopie van die gegevens;
 • Recht op rechtzetting van foutieve of onvolledige persoonsgegevens
 • Recht op wissing van de persoonsgegevens ("recht om vergeten te worden"), volgens de voorwaarden uit artikel 17 van de AVG; 
 • Recht op de beperking van de bewerking van de persoonsgegevens volgens de voorwaarden van artikel 18 van de AVG; 
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens, m.a.w. dat u de gegevens terugkrijgt of dat ze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;
 • Recht om zich op elk moment tegen de verwerking te verzetten: u kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens omwille van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben. U heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden (direct marketing);

 • Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken: wanneer we om uw toestemming vragen om elektronisch contact met u op te nemen (via e-mail, sms...) voor prospectiedoeleinden en voor het gebruik van cookies, kunt u die toestemming op elk moment terug intrekken.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit U kunt klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

Mocht u vragen hebben of een van voorgaande rechten willen uitoefenen, dan kunt u ons een e-mail sturen

op het adres: rgpd@coverseal.com

 

 1. HOE KUNT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID?

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. Gelieve het dus regelmatig na te kijken.

De wijzigingen en verduidelijkingen worden van kracht van zodra ze op de website zijn gepubliceerd.

Indien we via de website of onze gebruikelijke communicatiemethodes belangrijke wijzigingen aan het Privacybeleid aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

 

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Indien u vragen, opmerkingen of bezorgdheden heeft over dit Privacybeleid en/of onze praktijken, dan kunt u via e-mail contact met ons opnemen op het adres: rgpd@coverseal.com